tisdag 12 maj 2015

Möte med Nationella Amningskommittén om en ny vägledning kring amning

I ett arbetsdokument om amning har Socialstyrelsen fått uppdraget att
*Skapa en nationell kunskapsbas/vägledning kring spädbarnsnutrition (bland annat amning).
*Översätta och implementera de tio stegen.

För att göra denna kunskapsbas vill Socialstyrelsen ha input på vad som behövs. Därför har de kallat till så kallade "fokusgrupper" där personer från olika håll ska få ge sin syn. Amningshjälpen var där för att representera ammande föräldrar och deras barn.

Att det behövs mer kunskap både till föräldrar och till personal var nog det som stod ut mest. Man pratade om personals yrkesutbildning där högskolor/universitet idag gör olika när de utbildar om amning. Men inte bara att utbilda sig utan även hur man informerar vidare vad man vet togs upp. Vad den bästa lösningen är vet vi inte ännu.
"Om man höjer den lägsta nivån inom grundutbildningen så behöver man bara toppa med ny forskning sen." -röst från en barnläkare

Vad föräldrarna själva tycker och vill ha efterfrågades också kunskap om. Där uppmanade man att Socialstyrelsen skulle se till att fråga föräldrar direkt på olika sätt.
"Föräldrar ska få svar på vad de frågar efter." -röst från en BHV-sköterska

Att vårdpersonal borde jobba mer i team och över yrkesgränserna påpekades vid ett flertal tillfällen. Idag fanns många professioner representerade; psykolog, barnläkare, logoped, barnmorska, certifierad amningsrådgivare, barnsköterska, barnhälsovårdssköterska, dietister med flera. Som förslag på att möjliggöra det föreslog man till exempel tema-dagar där man ses.
"Det är lättare att lyfta på luren om man vet hur den man pratar med ser ut." -röst från en BVH-sköterska.
Vården upplever också att många landsting har oeffektiva journalsystem som försvårar rapporteringen mellan mödravård, förlossning/bb och barnhälsovården.

Jag tror vi var många som tyckte att mötet idag blev bra. De flesta var rörande överens om att amning inte bara är mat men att bröstmjölk och modersmjölksersättning är det.
Sen finns det mycket kvar att göra. Det pratades väldigt mycket om stöd. Man diskuterade huruvida stöd ges bäst i grupp eller på individbasis eller kanske både och. I den vevan kom också vårdpersonalens tids- och resursbrist upp. Allt utan att nämna en frivillig organisation som Amningshjälpen. Ja, till och med nyttan av Familjecentraler där föräldrar kan utbyta information med varandra togs upp utan att man själv insåg resursen i att ha en nationell organisation på plats redan. Jag tror ändå föreningen har gjort nytta genom att ha facebookgrupperna som många tappra Hjälpmammor skriver och ger råd i. Här är ett citat som får mig att tro det:
"Nu kommer de ju med vårdprogrammet i sin hand och frågar vad man fått det man säger ifrån, om man har någon evidens för det. De tror inte längre bara på vad man säger, de har forskningen själva. Så var det ju inte bara för några år sedan."  

Vidare diskuterades också vad som ska anses som evidens och mycket om hur man får ut den. Hur samtalar man med föräldrar tycktes ge en hel del huvudbry. Det är alldeles säkert inte alltid så lätt att som vårdpersonal möta alla dessa olika föräldrar. Vi får se om de hittar ett bra sätt där.
I Amningshjälpen har vi sedan länge arbetat med attitydfrågor och har sedan flera år tillbaka "Råd och riktlinjer för Hjälpmammor". Numer har vi också ett dokument om samtalsmetodik och ett om netikett. Vi får se om vården också kan få det. De har ju betydligt fler föräldrar att möta och samtala med.

Många lyfte också "svaga grupper". Då tänker man framförallt socioekonomiskt svaga grupper och hur man når dem på bästa sätt. Hur man kan samtala med den gruppen, att man kanske ska samtala med dem på ett annat sätt än vad man gör med till exempel högutbildade och/eller höginkomsttagare. Att anpassa sig till föräldrarna helt enkelt.

I skrivande stund finns ingenting bestämt. Idag var mer ett idé-möte för vidare arbete. Socialstyrelsens arbetsgrupp ska nu summera dagen och kommer sedan återkoppla till oss vad de kommer fram till i sin förstudie. Alla deltagare kommer få en rapport skickad till sig och när den kommer hojtar jag!


<
måndag 4 maj 2015

Ett styrelsemöte

Som Ingrid skrev om igår, så var det styrelsemöte i helgen. Ingrid har berättat de viktigaste frågorna som avhandlades, men jag, Anna, tänkte berätta lite om vad som hände runt omkring, så att ni vet hur det hela funkar.

Vi träffades i Stockholm, vilket betyder att vi var på mitt jobb, som mycket vänligt lånar ut lokal till oss. Det ligger väldigt nära Stockholms central, vilket gör att det är idealiskt när flera kommer med tåg.

Först på plats var Elisabeth, som ringde mig när jag höll på att köpa tepåsar till mötet. Sedan anslöt Anouk och Karolin. Anouk är nygammal i styrelsen och väl känd i föreningen, inte minst som drivkraften bakom Amningskurs för blivande föräldrar. Karolin är ny och även hon välkänd genom sitt engagemang för våra Facebook-grupper.

Helena fick vi återbud från, då hon blivit sjuk. Eftersom hon är den som håller ordning på oss och är vår klippa är är det alltid lite oroväckande när hon inte kommer. Men mötet var väl förberett och hon kunde vara med lite gran via mess.

Ingrid ringde vi upp på Skype. Skype har verkligen gjort det enklare att samla styrelsen. I helgen kunde inte alla vara med ändå, men det gjorde det möjligt för Ingrid att både vara med och vara hemma med familjen. Billigare blir det också för föreningen. Skype har sparat en hel del pengar åt oss.

Så från 10:30 -16:00 hade vi möte, med 45 minuter lunchpaus, då vi intog vår medhavda mat och kunde prata om lite av varje. Jag passade under lunchen på att diskutera lite inför planeringen av innehållet i en föreläsning om Amning och Träning som jag och en personlig tränare och fd hjälpmamma, Thérèse Wallin, ska hålla på ett träningsevent i Stockholm nästa helg. Vi diskuterade vilka tre saker de som lyssnar ska komma därifrån med som ny kunskap.

Efter mötet, städade vi upp efter oss och var och en begav sig till sitt. Det hela är ytterst anspråkslöst!

En påtaglig sak som hänt under åren jag suttit i Styrelsen är att vi arbetat upp en effektivitet i mötena. De tar nu runt 5 timmar. I början var det alltid flerdagarstillställningar. Nu väljer vi att ibland ta chansen att bo över tex hos Elisabeth, men då är det för att ha chansen att bli extra kreativa, inte för att mötet kräver så lång tid.

 En sista sak vill jag nämna och det är att det i höst är 6:e Nordiska Amningskonferensen! Datumen är 24-25 September. Amnis ordnar! Det är 10 år sedan det var i Stockholm senast och det ska bli väldigt häftigt!

Namninsamling Amningskurs för blivande föräldrar

Amningskurs för blivande föräldrar är en nationell verksamhet som drivs av Amningshjälpen och Sensus studieförbund med stöd av Allmänna arvsfonden, Region Skåne, Landstinget Dalarna, Västerbottens läns landsting, Tidaholm- och Falukommun. I fyra år har amningskursen varit kostnadsfri i hela landet tack vare ekonomiskt stöd av Arvsfonden. Inom kort kommer projektet att avslutas och gå över till permanent verksamhet. Vi ser gärna att verksamheten fortsätter att finansieras centralt och med statliga medel. För nå få stöd att nå detta mål har vi startat en namninsamling. Den kommer att lämnas till politiskt sakkunnig på Socialdepartementet i mitten på maj. Ännu finns det tid så att fler skriver under! Hjälp oss gärna att sprida information om namninsamlingen så ännu fler engagerar sig i frågan och påverkar chanserna att kursen kan fortsätta att erbjudas gratis.

Läs mera om namninsamlingen nedan och klicka dig fram till namninsamlingen här:
https://secure.avaaz.org/en/petition/Svenska_staten_The_Swedish_government_Lat_Amningskurs_for_blivande_foraldrar_fortsatta_vara_gratis/?copy 


Stöd Amningskurs för blivande föräldrar att fortsätta vara gratis och tillgänglig för alla! Blivande föräldrar har rätt till saklig information, kunskap och stöd för att lyckas med sin amning!
Amningskurs för blivande föräldrar
 är en nationell verksamhet som drivs av Amningshjälpen och Sensus studieförbund med ekonomiskt stöd av Allmänna Arvsfonden (8 miljoner kr), Region Skåne, Tidaholms kommun, Västerbottens läns landsting och Falu kommun.

Arvsfondsprojektet avslutas 15:e september och därefter finns ingen säker ekonomi på nationell nivå. Vi ber därför svenska staten att gå in som huvudfinansiär från och med första september 2015.

Allas lika tillgång till god amningsinformation och stöd lyfts av Barnkonventionens § 24 och insatser bör vidtas så att den kan efterlevas.

Amningskurs för blivande föräldrar ber staten om ekonomiskt stöd för dess folkhälsoarbete.
SKRIV PÅ!
DIN RÖST GÖR SKILLNAD!


Hjärtligt tack!
/Amningshjälpens arbetsgrupp 
Amningskurs för blivande föräldrar

söndag 3 maj 2015

Styrelsemöte 2 maj 2015

Styrelsen har haft sitt första möte efter Riksträffen och vi hann avhandla en hel del.

Hemsida/Facebook/Internet
Våra facebook-administratörer har skapat en mall som ska fungera som hjälp för de Hjälpmammor som ger rådgivning i våra facebook-grupper. Mallen ligger som en fil i Hjälpmamme-gruppen.
Amningshjälpens rådgivningsgrupp svarar enbart Hjälpmammor.
Amningshjälpens slutna grupp är ett forum för föräldrar att prata amning med varandra med Hjälpmammor närvarande.

Vi har ändrat på administrationen av helpmailen för att kunna bli effektivare på att svara de som mailar in för rådgivning.
På årsmötet tidigare i år fastställdes det att föreningens policy är att färdiga Hjälpmammor själva får besluta om på vilka sätt de vill ge rådgivning. Just nu ger vi råd via telefon, sms, Skype, mail, facebook och i enstaka fall hembesök. Bara framtiden avgör hur rådgivningen ser ut framöver.
Styrelsen tycker det vore trevligt med en presentation av varje Hjälpmamma på hemsidan så det är något vi tänkte ta upp med lokalavdelningarna för att höra deras åsikt.


Bröstpriset
Vinnaren av årets bröstpris blev tidsskriften "Nära Barn" och priset ska överlämnas av Skånes lokalgrupp.

Hjälppappor
För några år sedan diskuterades frågan om en Hjälpmamma måste ha ammat och hur föreningen i så fall ser på Hjälppappor. På det årsmötet kom Amningshjälpen fram till att rollen som Hjälpmamma inte har med kön att göra utan med viljan och förmågan att ge stöd. Nu har vi, för första gången, fått en verklig förfrågan om att kunna bli Hjälppappa och det glädjer oss.
Styrelsen kom fram till att samma regler gäller med aktivt deltagande i föreningen minst ett halvår före provskrivningen och så vidare.

Utbildning
Både utbildning av nya Hjälpmammor och fortbildning av befintliga är viktigt. Det har, av privata skäl, blivit ett avbrott i den förändring Riks planerade för utbildningen av nya Hjälpmammor med bland annat ett mentorsystem. Förhoppningen nu är att det arbetet ska ta fart igen så systemet kan sjösättas. Utbildningsgruppen jobbar just nu med att färdigställa dokument, som kommer läggas ut på Amningshjälpens inloggningssida framför allt.

Lokalgrupper
Föreningens kärnverksamhet ligger hos Hjälpmammor och lokal- och arbetsgrupper. Styrelsen konstaterar att kritiken om en brist i hur information mellan styrelse och lokalgrupper sker är rättfärdigad och kommer prioritera den frågan under året. Det är väldigt viktigt att våra medlemmar och därmed lokalgrupperna känner stöd från styrelsen och också nås av information om vad styrelsen gör och vilka beslut som tas.

Riksstyrelsen under året
-Det interna informationsflödet inom hela föreningen kommer att prioriteras.
-Projektet med förberedande amningskurser ingår numer i Amningshjälpen genom en arbetsgrupp. Arbetsgruppen är nystartad och kommer troligen behöva stöd och nära samarbete med styrelsen.
-Även den nystartade arbetsgruppen NAFIA vill vi hjälpa till en bra start.
-De amningsfrågor vi vill jobba extra med är amningskultur (till exempel HBTQ och religon), långtidsamning och att nå ut med amningsstöd.
-Styrelsen kommer se till att Amningshjälpen fortsätter att finnas representerad i AMNIS och Nationella Amningskommittén.

Vid pennan, Ingrid Hyttsten (ordförande). Med på mötet var också styrelsemedlemmarna Anna Herting, Elisabeth Kylberg, Karolin Malm och Anouk Jolin.